Maatr

Cast:

Raveena Tandon, Madhur Mittal, Alisha Khan, Divya Jagdale, Anurag Arora, Saheem Khan, Piyush Kaushik, Nitin Sharma, Shailender Goel, Ashtar Sayed

Director:

Writer:

Michael Pellico, Mishkka Shekhawat

Producer:

Manoj Adhikari, Anjum Rizvi

Music director:

Utkarsh Umesh, Dhotekar

Genre:

Drama, Crime

Release date:

21 April 2017

Official website:

JOIN THE FILMICAFE NATION